KẾ TOÁN THANH TOÁN

  • Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hưng Việt
  • 704 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 27/10/2023
Toàn thời gian Kế toán viên

Mô tả công việc

Kiểm tra chứng từ và sổ sách:
Kiểm tra và đảm bảo hệ thống chứng từ, sổ sách hoạch toán đúng với chuẩn mực và thông tư.
Kiểm tra các chứng từ thanh toán từ các Cty con gửi.
Kiểm tra và hoạch toán các nghiệp kế toán trên phần mềm ( Đặc biệt là TK: 111, 112 ).
Kiểm tra và đảm bảo số liệu kế toán chi tiết khớp với số liệu kế toán tổng hợp.
Kiểm tra và đảm bảo hệ thống chứng từ, sổ sách hoạch toán đúng với chuẩn mực và thông tư.

Lập kế hoạch dòng tiền:
Kiểm tra, xem xét và tổng hợp kế hoạch thu – chi của các Cty con gửi.
Kiểm tra quỹ tiền mặt, ngân hàng để đảm bảo có nguồn tiền thanh toán.
Tổng hợp và lập kế hoạch thu – chi cho Group.
Kiểm tra và lập báo cáo thu – chi theo ngày, tuần, tháng và năm.
Kiểm tra và lập báo cáo khác liên quan đến kế hoạch dòng tiền cho Group.

Thanh toán, chuyển khoản:
Kiểm tra các đề nghị thanh toán và tạo lệnh thanh toán qua ngân hàng.
Kiểm tra các khoản chi, khoản thu và lập phiếu chi, phiếu thu.
Kiểm tra và đối chiếu sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng.
Kiểm tra và lập báo cáo thanh toán, chuyển khoản theo ngày, tuần, tháng và năm.
Kiểm tra và lập báo cáo khác liên quan đến thánh toán, chuyển khoản.

Lập và theo dõi các khế ước vay ngân hàng:
Theo dõi các khoản lãi vay và lên kế hoạch thanh toán cho phù hợp.
Theo dõi các khoản khế ước và lên kế hoạch đáo hạn với ngân hàng.
Tương tác, làm việc và trao đổi với các giao dịch viên của ngân hàng.
Tổng hợp các hợp đồng, hóa đơn và báo cáo tài chính cung cấp cho ngân hàng ( Nếu có phát sinh ).