KẾ TOÁN TỔNG HỢP

  • Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hưng Việt
  • 704 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận
  • 27/10/2023
Toàn thời gian Kế toán tổng hợp

Mô tả công việc

Kiểm tra và hoạch toán các định khoản nghiệp vụ phát sinh:
Kiểm tra và hoạch toán chi phí lương
Kiểm tra, phân bổ chi phí CCDC, khấu hao TSCĐ.
Kiểm tra và thực hiện trích lập các khoản dự phòng, đánh giá lại giá trị HTK.
Kiểm tra và hướng dẫn các nghiệp vụ hạch toán kế toán phát sinh các phần hành kế toán.
Kiểm tra và hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh khác …

Kiểm tra chứng từ sổ sách, số liệu phần mềm thống phần mềm:
Ký nháy các hồ sơ thanh toán, tạm ứng và các hồ sơ về tài chính theo sự phân công và ủy quyền của Kế Toán Trưởng ( GROUP ).
Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tài khoản chi phí, doanh thu, tiền và các tài khoản khác …
Kiểm tra và đảm bảo số liệu kế toán chi tiết khớp với số liệu kế toán tổng hợp trên hệ thống.
Kiểm tra và đảm bảo hệ thống chứng từ, sổ sách hoạch toán đúng với chuẩn mực và thông tư ban hành mới nhất.
Kết chuyển chi phí, doanh thu và lãi lỗ.

Các báo cáo định kỳ và đột xuất:
Giám sát, đốc thúc các quá trình thu hồi nợ phải thu và phải trả.
Tổng hợp số liệu của các phòng ban và lập kế hoạch dòng tiền để đảm bảo hoạt động trong thời gian ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn.
Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, tình trạng xuất nhập tồn của HH, SP.
Tổng hợp số liệu và lập báo cáo doanh số.
Tổng hợp số liệu và lập báo cáo chi phí.
Kiểm tra và lập báo cáo tài chính ( Gồm: Bảng CĐPS, Bảng CĐKT ).
Thực hiện các báo cáo phân tích khác ( Nếu có ) …