Nhân viên Kế Toán

 • Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Lộc Trời
 • Tân Công Chí, Tân Hồng, Đồng Tháp, Việt Nam
 • 03/05/2023
Toàn thời gian Kế toán viên

Mô tả công việc

Làm việc Tại Tân Hồng - Đồng Tháp

 • Thực hiện nhập, xuất vật tư, hàng hóa các giai đoạn của quá trình sản xuất từ nguyên liệu thô đến thành phẩm theo quy trình, quy định của Công ty : Rà soát số liệu vật tư hàng hóa, đôn đốc các bộ phận xuất nhập các mặt hàng vật tư sử dụng dở dang 
 • Xuất hóa đơn bán hàng, làm phiếu điều chuyển hàng hóa cho các đơn vị 
 • Cân đối, hạch toán thu chi, đối chiếu công nợ đầu tư, công nợ nội bộ, đối chiếu tồn kho, tồn quỹ 
 • Thực hiện các thủ tục,chứng từ thu mua lúa và thanh toán cho nông dân theo vụ 
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ 
 • Theo dõi, quản lý danh mục tài sản, công cụ- dụng cụ, thực hiện phân bổ chi phí khấu hao TS cố định CCDC hàng tháng. 
 • Định kỳ hàng tháng thực hiện tính giá thành sản phẩm. 
 • Tổng hợp và báo cáo thu nhập hàng tháng từ lương và các khoản thu nhập khác của công nhân sản xuất. 
 • Lập và gửi báo cáo theo yêu cầu cấp quản lý: Báo cáo thuế VAT đầu vào, đầu ra, tình hình sử dụng hóa đơn về phòng kế toán Ngành. 
 • In, đối chiếu và gửi báo cáo chi tiết tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, báo cáo tồn kho về kế toán tổng hợp Ngành. 
 • Đóng quyển, lưu trữ hóa đơn,chứng từ kế toán theo đúng quy định của Công ty. 
 • Tham gia thực hiện kiểm kê định kỳ.